Inleiding
Drs. B. Ruesink (praktijkhouder Praktijk Ruesink) hierna de verantwoordelijke en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56873468, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens verantwoordelijke van uw verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens
De verantwoordelijke verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:
- NAW gegevens,
- overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum),
- communicatiegegevens (telefoon, e-mail),
- administratiegegevens: zorgverzekeraar, BSN (Burgersofinummer), IBAN (bankrekeningnummer),
- medische gegevens: klachten, diagnose en behandelplan.

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden
Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat de verantwoordelijke een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die verantwoordelijke elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft verantwoordelijke een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als verantwoordelijke uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Verantwoordelijke verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van meerderjarigen. In de praktijk van verantwoordelijke worden geen minderjarige patiënten behandeld.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang verantwoordelijke bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens
Verantwoordelijke zorgt er door technische en organisatorische maatregelen voor, dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk) assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen
Verantwoordelijke legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Verantwoordelijke gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. Verantwoordelijke heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen van cookies aanpassen of cookies verwijderen.

De website van verantwoordelijke heeft geen links naar externe websites en sociale media.

Rechten
Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage
Verantwoordelijke moet de persoonsgegevens opsturen/delen wanneer u daarom vraagt.

Recht op rectificatie
Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door verantwoordelijke fout verwerkt? Dan moet verantwoordelijke die aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op overdracht
Als verantwoordelijke een dienst aanbiedt en u besluit over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door verantwoordelijke worden overgedragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
U mag aangeven dat uw gegevens die bij verantwoordelijke liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. Verantwoordelijke beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming en informeert u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie te verstrekken over de acties die verantwoordelijke onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan verantwoordelijke met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat verantwoordelijke krijgt daartoe aanleiding geeft. Verantwoordelijke zal u in dat geval informeren.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met verantwoordelijke contact opnemen via info@praktijkruesink.amsterdam